Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden – Conditions générales de vente

 

 1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen aangegaan via onze agenten of vertegenwoordigers ofwel via de webwinkel voor “bedrijven” beschikbaar op https://portal4sales.app4sales.net/vandenbroucke/index.html# uitgebaat door de Nv Vandenbroucke Cosmetics, gevestigd in België, 8370 Blankenberge, Hanzestraat 8 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0405 225 022 (BTW: BE0405 225 022) – Tel: +32 050 320 191 – E-mail info@vandenbroucke-cosmetics.be – bankrekeningnr. BE14 3631 6153 8483 (BBRUBEBB) – RPR Brugge.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een aparte privacyverklaring.

 1. Aanvaarding

De klant erkent dat hij van deze algemene voorwaarden heeft kennis genomen. Op het moment dat de klant zijn bestelling bevestigt, verklaart hij de bestelling, evenals deze Algemene Verkoopvoorwaarden in hun geheel en zonder voorbehoud te aanvaarden. De door www.vandenbroucke-cosmetics.be geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties gesloten tussen Vandenbroucke Cosmetics Nv en diens klanten. Vandenbroucke Cosmetics Nv houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil loopt of in het verleden een geschil is gerezen.

 1. Aanbod en prijzen

De producten zoals aangeboden op de website, zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Het aanbod van de producten en de prijs ervan is slechts geldig voor verkopen binnen België en Luxemburg. De prijzen die vermeld worden, zijn in euro, exclusief B.T.W., tenzij het expliciet anders wordt vermeld. Vandenbroucke Cosmetics Nv houdt zich het recht voor de prijs te verbeteren in geval van een (druk)fout.

De prijzen van de producten bevatten niet de transportkosten, die afzonderlijk worden aangerekend. De forfaitaire deelname in de verzendingskosten bedraagt 5 euro. Voor bestellingen met een aankoopwaarde van meer dan 150,00 euro exclusief taksen (B.T.W.) is de verzending gratis.

Het B.T.W.-tarief dat wordt toegepast is het tarief dat geldt op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. Vandenbroucke Cosmetics Nv behoudt zich het recht voor ten gevolge van de wijziging van het tarief van belastingen, dan wel de invoering van nieuwe belastingen, die gevolgen hebben voor de prijs van de goederen, de prijzen, zoals vermeld op de website aan te passen.

 1. Bestellingen en online transacties

De door https://portal4sales.app4sales.net/vandenbroucke/index.html# geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties gesloten tussen Vandenbroucke Cosmetics Nv en diens klanten. De klant ontvangt na het plaatsen van de bestelling een overzicht van de bestelde artikelen via e-mail.

Elke verbintenis aangegaan door onze agenten – vertegenwoordigers – B2B-webshop of andere wijze is slechts geldig na onze schriftelijke bekrachtiging.

Wanneer de klant betaalt via overschrijving, zijn de algemene verkoopsvoorwaarden onverkort van toepassing, behoudens andersluidende bijzondere voorwaarden overeengekomen met de klant :

 • Op het moment dat de klant zijn bestelling bevestigt, verklaart hij de bestelling, evenals deze Algemene Verkoopvoorwaarden in hun geheel en zonder voorbehoud te aanvaarden, ook deze op eventuele orderbevestigingen of bijvoegsels
 • Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde contante betalingen te eisen, zulks niettegenstaande elke andere vroegere voorwaarde.
 • Bij gebrek aan betaling op de vervaldag is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het bedrag van de onbetaald gebleven facturen met een minimum van 25 euro, zulks van rechtswege en zonder dat hiertoe enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.
 • Elke vertraging in betaling geeft recht op een intrest van 1% per maand op de niet betaalde sommen vanaf de datum van factuur, zulks van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
 • Voor het berekenen van de verwijlintresten wordt de maand van de vervaldag en de maand tijdens welke betaling geschiedt voor volle maanden geteld.
 • Een wanbetaling van een factuur op haar vervaldag verleent ons het recht de nog lopende koopovereenkomst eenzijdig te verbreken en heeft bovendien als gevolg dat alle niet vervallen facturen onmiddellijk eisbaar worden, wat hun vervaldag ook weze.
 • Zonder bijzondere en geschreven afwijkingen deze bepalingen hebben deze voorwaarden de voorrang op die van de koper.
 • Elk geschil met betrekking tot de aankoop van producten en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Brugge bevoegd, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

Vandenbroucke Cosmetics Nv ziet erop toe dat de bestellingen worden verwerkt en uitgevoerd in de kortst mogelijke tijd. De producten worden geleverd op het opgegeven leveringsadres op een weekdag (maandag tot vrijdag). Er kan slechts één leveringsadres worden opgegeven.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de verkochte producten zal pas worden overgedragen op de klant na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door Vandenbroucke Cosmetics Nv geleverde of te leveren producten aan Vandenbroucke Cosmetics Nv verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen risico’s van het verlies of vernietiging van de verkochte producten integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat de verkochte producten aan hem werden geleverd.

Tot het ogenblik dat de eigendom van de verkochte producten effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde producten als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. De klant verbindt zich ertoe om Vandenbroucke Cosmetics onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte producten zou zijn gelegd.

De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector.

De klant verbindt er zich toe om Vandenbroucke Cosmetics Nv in te lichten indien de verkochte producten worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal op verzoek van Vandenbroucke Cosmetics Nv de identiteit van de eigenaar meedelen.

 1. Levering

Het risico wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de levering. Vanaf dat ogenblik draagt de klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen. De eigendom wordt slechts overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de klant.

De bestellingen worden geleverd op het leveringsadres zoals het door de klant wordt opgegeven. De bestellingen kunnen enkel geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België en Luxemburg.

De gemiddelde termijn van levering is 2 tot 7 dagen. Genoemde leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn afhankelijk van de beschikbare voorraad.

Vandenbroucke Cosmetics Nv kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertraging in de levering van de producten, noch voor de schade die daaruit zou voortvloeien. Vertraging van de bestelde goederen kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of intresten. Vandenbroucke Cosmetics Nv kan daarenboven niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke vertragingen van de levering te wijten aan de post-/transportdiensten. In het geval dat een klant aantoont dat een levering niet binnen de 60 dagen na besteldatum wordt geleverd, kan de klant zonder enige schade de bestelling annuleren voor zover deze dit doet per aangetekend schrijven verstuurd naar het adres zoals opgenomen in artikel 1.

De levering is vergezeld van een pakbon, waarop ook de details van de producten worden vermeld.

Onze goederen reizen op risico van de geadresseerde welke transportwijze er ook gebruikt wordt voor de levering. De levering wordt aangeboden aan de klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveringsadres, die beschikt over een volmacht om de levering in ontvangst te nemen. Als niemand de levering in ontvangst kan nemen, op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bewijs worden achtergelaten en een 2de poging zal plaatsvinden. Indien ook na de 2de en laatste poging niemand de levering in ontvangst kan nemen, zal door de transporteur eveneens een bewijs worden achtergelaten. Na de 2e en laatste aanbieding heeft de klant 14 kalenderdagen de tijd om de bestelling af te halen in het dichtstbijzijnde postkantoor of postpunt beschreven op het door de transporteur achtergelaten bewijs. Vandenbroucke Cosmetics Nv behoud zich het recht alle gemaakte onkosten, transportkosten, administratieve kosten,…  integraal in rekening brengen en door factureren aan de klant indien de levering niet plaats vindt.

 1. Niet-conformiteit

Als de levering niet overeenstemt met hetgeen op de pakbon staat of de levering vertoont zichtbare gebreken, dan is de klant gehouden dit (1) onmiddellijk mee te delen aan de transporteur en te laten vermelden op het leveringsdocument van deze laatste en (2) onverwijld en uiterlijk binnen een termijn van 72 uur na ontvangst, de vastgestelde gebreken, bezwaren en/of niet-conformiteit schriftelijk en precies mee te delen aan Vandenbroucke Cosmetics Nv. De aansprakelijkheid van Vandenbroucke Cosmetics Nv voor eventuele verborgen gebreken in de door Vandenbroucke Cosmetics Nv geleverde goederen is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen 1 maand na de levering van de goederen. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen 48 uur na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk door de klant aan Vandenbroucke Cosmetics Nv te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

Zijn de geleverde goederen gebrekkig en werden alle hiervoor genoemde termijnen en procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal Vandenbroucke Cosmetics Nv de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan de klant crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van Vandenbroucke Cosmetics Nv. Vandenbroucke Cosmetics Nv is niet aansprakelijk voor enige door de klant geleden schade ingevolge de gebrekkige goederen.

Retourzendingen worden slechts aanvaard na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Vandenbroucke Cosmetics Nv. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van de klant.

 1. Privacy

Door het plaatsen van een bestelling, gaat u ermee akkoord dat onze onderneming uw persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst met u en voor marketingdoeleinden. U heeft het recht om uw gegevens in te zien en om ze te laten wijzigen indien zij niet correct zijn. U kan zich tevens verzetten tegen de verwerking voor directe marketingdoeleinden. Het volstaat daarvoor schriftelijk contact op te nemen met ons (e-mail, postadres). Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan andere maatschappijen van onze groep en aan contractueel met ons verbonden organisaties. Meer informatie kan u terugvinden in onze privacyverklaring.

 1. Intellectuele eigendom

De op onze websites verstrekte informatie en geleverde diensten, de teksten, afbeeldingen, video- en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Vandenbroucke Cosmetics Nv. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden behoudens de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Vandenbroucke Cosmetics Nv. Het opslaan van informatie van onze websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

 1. Wijziging van de algemene voorwaarden

Vandenbroucke Cosmetics Nv kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. De klanten zullen op adequate wijze op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De nieuwe algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op de verkopen die tot stand komen na de wijziging ervan. De nietigheid van een deel van deze bepalingen of van één of meerdere bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 1. Aansprakelijkheid en overmacht

Vandenbroucke Cosmetics Nv is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. Vandenbroucke Cosmetics Nv is slechts aansprakelijk in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout.

Vandenbroucke Cosmetics Nv is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het ons erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om onze verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden van nalatigheden van de overheid, economisch geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, ‘bugs’ in software, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht valt.

 1. Geschillen en toepasselijke wetgeving

Elk geschil met betrekking tot de aankoop van producten en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Brugge bevoegd, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.


Conditions générales de vente

 

1. Champ d’application

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les commandes et achats placés par nos agents ou représentants ou via la boutique en ligne destinées aux “entreprises”, disponible sur https://portal4sales.app4sales.net/vandenbroucke/index.html#, exploitée par la Sa Vandenbroucke Cosmetics, dont le siège est établi en Belgique, 8370 Blankenberge, Hanzestraat 8 et qui est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0405 225 022 (TVA: BE0405 225 022) – Tél: +32 050 320 191 – E-mail info@vandenbroucke-cosmetics.be – n° de compte bancaire BE14 3631 6153 8483 (BBRUBEBB) – RPM Bruges (Brugge).

Les présentes conditions générales de vente ont toujours priorité sur les éventuelles conditions générales ou particulières du client. La protection de données à caractère personnel est soumise à une déclaration de respect de la vie privée séparée.

2. Acceptation

Le client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales. En confirmant sa commande, le client déclare qu’il accepte la commande, ainsi que les conditions générales de vente dans leur intégrité et sans réserve. Les données enregistrées par www.vandenbroucke-cosmetics.be constituent la preuve de toutes les transactions effectuées entre Vandenbroucke Cosmetics Sa et ses clients. Vandenbroucke Cosmetics Sa se réserve le droit de refuser toute commande d’un client avec qui il est en litige ou a connu un litige dans le passé.

3. Offre et prix

Les produits, tels qu’ils sont proposés sur le site Internet, sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks. L’offre des produits ainsi que leur prix est uniquement valable pour les ventes en Belgique et au Luxembourg. Les prix sont mentionnés en euros, T.V.A. exclus, sauf stipulation explicite contraire. Vandenbroucke Cosmetics Sa se réserve le droit de corriger le prix en cas d’erreur (d’impression).

Les prix des produits n’incluent pas les frais de transport, qui font l’objet d’un décompte distinct. La participation forfaitaire dans les frais de transport s’élève à 5 euros. Pour toute commande de plus de 150 euros, taxes exclus (T.V.A.), l’envoi est gratuit.

Le taux de TVA appliqué est celui en vigueur au moment de la passation de commande. Vandenbroucke Cosmetics Sa se réserve le droit de modifier les prix, tels que mentionnés sur le site Internet, suite à un changement du tarif des taxes, ou l’introduction de nouvelles taxes, ayant des répercussions sur le coût de production des produits.

4. Commandes et transactions en ligne

Les données enregistrées par https://portal4sales.app4sales.net/vandenbroucke/index.html# constituent la preuve de toutes les transactions conclues entre Vandenbroucke Cosmetics Sa et ses clients.

Lorsque le client paye par virement bancaire, les conditions générales de vente restent applicables comme telles, sauf conditions particulières contraires convenues avec le client:

 • Au moment où le client confirme sa commande, il déclare qu’il accepte la commande, ainsi que les conditions générales de vente dans leur intégrité et sans réserve, y compris celles sur les éventuelles confirmations de commande ou avenants
 • Nous nous réservons à tout moment le droit d’exiger des paiements en espèces, nonobstant toute autre condition antérieure.
 • À défaut du paiement à l’échéance, une pénalité est due égale à 15% du montant des factures impayées, avec un minimum de 25 euro, de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
 • Tout retard de paiement donne droit à un intérêt de 1% par mois sur les sommes impayées à partir de la date de la facture, de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
 • Hormis dérogations spéciales et écrites à ces dispositions, les présentes conditions ont la primauté sur celle de l’acheteur.
 • Tout litige relatif à l’achat de produits et aux présentes conditions générales est régi par la législation belge. En cas de litige, les tribunaux de l’arrondissement de Gand, division Bruges, sont seuls compétents, sauf si la loi prescrit impérativement un autre tribunal.

Vandenbroucke Cosmetics Sa s’engage à ce que les commandes soient traitées et exécutées dans les plus brefs délais. Les produits seront livrés à l’adresse de livraison communiquée, au cours d’un jour de la semaine (du lundi au vendredi). Seule une adresse de livraison peut être communiquée.

5. Réserve de propriété

La propriété des produits vendus ne sera transférée au client qu’après l’acquittement par le client de tout ce qui est dû à titre de contrepartie des produits livrés par Vandenbroucke Cosmetics Sa ou à livrer à Vandenbroucke Cosmetics Sa, en ce compris le paiement du prix convenu, des frais, des intérêts et des éventuels dommages et intérêts. Néanmoins, les risques de la perte ou de la destruction des produits vendus seront intégralement supportés par le client, à partir du moment où les produits vendus lui ont été livrés.

Jusqu’au moment du transfert effectif de la propriété des produits vendus au client, il est expressément interdit au client d’utiliser les produits livrés comme moyen de paiement, de les mettre en gage ou de les grever de toute autre sûreté. Le client s’engage à informer Vandenbroucke Cosmetics Sa immédiatement par lettre recommandée de toute saisie qui aurait été pratiquée par un tiers sur les produits vendus.

Le client supporte une obligation de soin pour tous les biens qui tombent sous la réserve de propriété et il doit les entreposer en parfait état dans un endroit sain et approprié et les y conserver conformément aux normes et aux conditions de sécurité les plus élevées qui sont en vigueur dans le secteur.

Le client s’engage à informer Vandenbroucke Cosmetics Sa si les produits vendus sont entreposés dans un local qui n’est pas sa propriété et il communiquera l’identité du propriétaire à la première demande de Vandenbroucke Cosmetics Sa.

6. Livraison

Le risque est transféré au client dès le moment de la livraison. À partir de ce moment, les risques de perte, de vol, de destruction partielle ou totale des biens, sont à charge du client. La transmission de la propriété ne s’effectue que lors du paiement complet du prix par le client.

Les commandes sont livrées à l’adresse de livraison, telle communiquée par le client. Les commandes sont uniquement livrées à des adresses qui se situent en Belgique ou au Luxembourg.

Le délai moyen de livraison est de 2 à 7 jours. Lesdits délais de livraison valent uniquement à titre indicatif et dépendent du stock disponible.

Vandenbroucke Cosmetics Sa ne peut en aucun cas être tenue responsable d’un éventuel retard de la livraison des produits, ni d’un éventuel dommage qui en résulterait. L’interruption des produits commandés ne peut en aucun cas donner lieu à des dédommagements ou à des intérêts. De plus, Vandenbroucke Cosmetics Sa ne peut être tenue responsable pour les éventuels retards de livraison dus aux services postaux ou de transport. Au cas où un client démontre qu’une commande n’a pas été livrée dans les 60 jours après la date de commande, le client est en mesure d’annuler la commande sans encourir un quelconque dommage, pour autant qu’il envoie un courrier recommandé à l’adresse mentionnée à l’article 1er.

La livraison est accompagnée par un bon de livraison (pakbon), sur lequel sont également mentionnés les détails du produit.

La livraison est présentée au client ou à toute autre personne présente à l’adresse de livraison, disposant d’une procuration afin de réceptionner la livraison. Si personne ne peut réceptionner la livraison au moment où elle est présentée, le transporteur laissera une preuve de son passage et une deuxième tentative sera entreprise. Si même après la deuxième et dernière tentative, personne ne peut réceptionner la livraison, le transporteur laissera une nouvelle preuve de son passage. Vandenbroucke Cosmetics Sa portera ensuite tous les frais exposés, frais de transport, frais administratifs,… intégralement au compte du client et les lui (re)facturera.

7. Non-conformité

Si la livraison ne correspond pas à ce qui est mentionné sur le bon de commande (pakbon) ou si la livraison présente des défauts visibles, le client est tenu (1) de le faire savoir immédiatement au transporteur et de le faire mentionner sur le document de livraison de ce dernier, et (2) de notifier par écrit et de manière précise à Vandenbroucke Cosmetics Sa les défauts, les inconvénients et/ou la non-conformité constatés, et cela sans délai et au plus tard dans les 72 heures qui suivent la réception. La responsabilité du Vandenbroucke Cosmetics Sa pour les éventuels vices ou manquements cachés des biens livrés par Vandenbroucke Cosmetics Sa est limitée aux vices ou défauts qui se manifestent dans le mois qui suit la livraison des biens. Les éventuels vices ou manquements cachés doivent de toute façon, à peine de déchéance du recours, être signalés par écrit par le client à Vandenbroucke Cosmetics Sa immédiatement et au plus tard dans les 48 heures qui suivent la découverte du vice ou manquement. Cette notification doit contenir une description détaillée du vice ou manquement. Les plaintes pour vices ou manquements cachés ne suspendent pas l’obligation de paiement dans le chef du client.

Si les biens livrés souffrent d’un vice ou manquement et que tous les délais et prescriptions procédurales précitées ont été respectés, Vandenbroucke Cosmetics Sa soit réparera ou fera réparer le vice ou le manquement, soit remplacera le produit par un produit non-déficient, soit créditera le client d’un montant correspondant à la plainte, et ce au libre choix de Vandenbroucke Cosmetics Sa. Vandenbroucke Cosmetics Sa n’est pas responsable d’un quelconque dommage subi par le client causé par des biens déficients.

Les envois en retour de marchandises ne sont acceptés qu’après l’approbation écrite préalable de Vandenbroucke Cosmetics Sa. Les frais et risques liés aux envois en retour sont aux risques et périls du client.

8. Protection de la vie privée

En plaçant une commande, vous acceptez que notre entreprise traite vos données à caractère personnel pour l’exécution de notre convention avec vous et les utilise à des fins de marketing. Vous avez le droit de consulter vos données et de les faire rectifier si elles ne sont pas exactes. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données utilisées à des fins de marketing direct. Il suffit à cet effet de nous contacter par écrit (e-mail, adresse postale). Vos données peuvent être communiquées à d’autres sociétés de notre groupe et à des organisations avec lesquelles nous sommes liées par contrat. Vous trouverez plus d’information à ce propos dans notre déclaration de protection de la vie privée.

9. Propriété intellectuelle

Les informations et services fournis sur notre site Internet, ainsi que les textes, les images, les fichiers vidéo et audio y figurant, mais aussi tout logiciel utilisé pour l’usage du site sont protégés par les droits de propriété (intellectuelle), qui appartiennent exclusivement à Vandenbroucke Cosmetics Sa. La reproduction partielle ou totale, la dispersion, la vente, la publication, l’adaptation, la traduction, la modification ou l’utilisation à des fins de commercialisation d’une manière quelconque sont explicitement interdites, sauf si vous avez obtenu au préalable une autorisation écrite de Vandenbroucke Cosmetics Sa. Il est strictement interdit d’enregistrer des informations provenant de notre site Internet dans une base de données, à l’exception de l’enregistrement automatique dans la mémoire ‘cache’ par le navigateur.

10. Modification des conditions générales

Vandenbroucke Cosmetics Sa peut modifier les présentes conditions générales à tout moment, entre autres afin de se conformer aux obligations légales. Les clients seront informés de façon adéquate d’éventuelles modifications des conditions générales. Ces nouvelles conditions générales s’appliqueront uniquement aux ventes effectuées après leur modification. La nullité d’une partie de ces articles ou d’un ou plusieurs articles ne porte pas atteinte à la validité des autres articles.

11. Responsabilité et force majeure

Vandenbroucke Cosmetics Sa n’est pas responsable vis-à-vis du client de fautes lourdes ou intentionnelles commises par ses travailleurs, collaborateurs et/ou représentants dans le cadre de l’exécution de leurs activités professionnelles. Vandenbroucke Cosmetics Sa ne peut être tenue responsable qu’en cas de dol, fraude et faute intentionnelle.

Vandenbroucke Cosmetics Sa ne peut être tenue responsable en cas de force majeure, c’est-à-dire de situations qui l’empêcherait de remplir ses obligations (ou alors à un coût très élevé) selon la présente convention. Cela inclut entre autres : les catastrophes naturelles, émeute, guerre ou opérations militaires, états d’urgence nationale ou locale, actes de négligence de la part du gouvernement, litiges économiques en tout genre, actions des salariés, incendies, pannes télécoms, ‘bugs’ de logiciel, inondations, foudre, explosions, effondrements, ainsi que tout acte ou manquement d’une personne ou d’une entité qui se trouve hors d’un pouvoir de contrôle raisonnable.

12. Litiges et législation applicable

Tout litige relatif à l’achat de produits et aux présentes conditions générales est régi par la législation belge. En cas de litige, les tribunaux de l’arrondissement de Gand, division Bruges, sont seuls compétents, sauf si la loi prescrit impérativement un autre tribunal.