Disclaimer, Privacy & Cookies

Disclaimer, Privacy & Cookies

Uw privacy is belangrijk. Daarom laten wij u op deze pagina weten welke gegevens we verzamelen als u onze diensten en websites gebruikt, waarom we deze verzamelen, hoe we ze opslaan en hoe u deze kan bekijken, laten aanpassen of verwijderen. Wij dragen er in elk geval zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft, ook vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de services van Vandenbroucke Cosmetics Nv. Door gebruik te maken van onze diensten of websites, geeft u aan deze privacyverklaring te accepteren.

Deze website is eigendom van Vandenbroucke Cosmetics Nv
Contactgegevens: Krist Vandenbroucke – Functionaris Gegevensbescherming
Adres maatschappelijk zetel: Hanzestraat 8 – 8370 Blankenberge
Telefoon: +32 050 320 191
E-mail: info@vandenbroucke-cosmetics.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0405 225 022
RPR: Brugge

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Vandenbroucke Cosmetics Nv of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Vandenbroucke Cosmetics Nv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Vandenbroucke Cosmetics Nv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Vandenbroucke Cosmetics Nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Vandenbroucke Cosmetics Nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Vandenbroucke Cosmetics Nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Vandenbroucke Cosmetics Nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Privacybeleid
Vandenbroucke Cosmetics Nv hecht belang aan uw privacy en zal de persoonsgegevens van deze betrokkenen met de nodige zorg behandelen.
De verantwoordelijke voor de verwerking, Vandenbroucke Cosmetics Nv – Hanzestraat 8 – 8370 Blankenberge respecteert zowel de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven als ook de Europese General Data Protection Regulation inzake de verwerking van persoonlijke gegevens.

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als zijnde alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Vandenbroucke Cosmetics Nv kan de volgende persoonsgegevens (zowel fysiek als met behulp van deze website) van de betrokkene verwerken:

Administratieve gegevens:
Vandenbroucke Cosmetics Nv zal deze persoonsgegevens van haar klanten verwerken rekening houdend met volgende doeleinden: De betrokkene op de hoogte brengen van activiteiten met betrekking tot Vandenbroucke Cosmetics.
Ten alle tijden heeft de betrokkene de mogelijkheid om zijn rechten beschreven in de General Data Protection Regulation uit te oefenen. De betrokkene kan steeds volgende rechten uitoefenen:
– Recht op informatie: De betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om alle verzamelde persoonsgegevens kosteloos op te vragen bij Vandenbroucke Cosmetics Nv ter inzage.
– Recht op rectificatie: De betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om eventuele foute, onjuiste, onvolledige of niet pertinente persoonsgegevens te laten verbeteren/corrigeren.
– Recht op gegevenswisseling: Indien de betrokkene wenst dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwijderd kan de betrokkene steeds contact opnemen met info@vandenbroucke-cosmetics.be of bovenstaand vernoemde contactgegevens om met behulp van een simpel kosteloos verzoek de verwijdering van de persoonsgegevens te vragen. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de betrokkene kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn of haar gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de betrokkene zich steeds richten tot Vandenbroucke Cosmetics Nv – Hanzestraat 8 – 8370 Blankenberge – info@vandenbroucke-cosmetics.be.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kan via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Vandenbroucke Cosmetics Nv – Hanzestraat 8 – 8370 Blankenberge – info@vandenbroucke-cosmetics.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.
Vandenbroucke Cosmetics Nv zal zich onthouden om de persoonsgegevens van de betrokkene door te geven aan derden alsook om de persoonsgegevens van de betrokkene publiek kenbaar te maken. Persoonsgegevens van de betrokkenen zullen enkel worden meegedeeld aan derden of externen mits de toestemming van de betrokkenen werden verkregen.

Detail van opgeslagen (persoonlijke) gegevens:
Vandenbroucke Cosmetics Nv verwerkt volgende (persoons)gegevens doordat de betrokkene gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat de betrokkene deze gegevens aan ons verstrekt. Alsook worden alle persoonsgegevens gebruikt ter uitvoering van onze algehele bedrijfsactiviteit en in het belang van het algemeen beheer.
– Naam: Voor- en achternaam en/of bedrijfsnaam/maatschappelijke naam. Gebruikt voor klantenbeheer.
– Telefoonnummer: zakelijk telefoonnummer en/of mobiele telefoonnummer. Gebruikt om u te contacteren bij het wijzigen en/of bevestigen van een afspraak door de vertegenwoordigster of werknemers van Vandenbroucke Cosmetics Nv of om bestellingen te overlopen en of wijzigen.
– Adresgegevens: gebruikt voor administratieve en commerciële doeleinden zoals het versturen van facturen, uitnodigingen en verwerking van bestellingen (Bpost).
– E-mailadres: gebruikt voor zowel commerciële doeleinden en administratieve doeleinden, zoals het versturen van promoties, nieuwe producten en belangrijk nieuws/activiteiten (Mailchimp of Outlook).
– BTW-nummer: gebruikt voor administratieve doeleinden zoals de opmaak van facturen.

Vandenbroucke Cosmetics Nv erkent dat de beveiliging van de persoonsgegevens een wezenlijk onderdeel is van gegevensbescherming. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zal Vandenbroucke Cosmetics Nv voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze de toestemming hebben van hun ouders of voogd. Vandenbroucke Cosmetics Nv kan echter niet controleren of een bezoeker meerderjarig is. Vandenbroucke Cosmetics Nv raadt de ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat Vandenbroucke Cosmetics Nv zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan kan de betrokkene zich steeds richten tot Vandenbroucke Cosmetics Nv – Hanzestraat 8 – 8370 Blankenberge – info@vandenbroucke-cosmetics.be en wordt deze informatie verwijderd.

In geval van doorgifte aan derden. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de algehele bedrijfsactiviteit. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons gelieerde bedrijven en derde partijen voor het verzorgen van de internet omgeving (webhosting en website) – het verzorgen van IT-infrastructuur (online ERP systeem, online verkoopsysteem, online magazijnbeheer, IT-netwerk, Hubspot), het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (e-mailprogramma’s zoals Mailchimp of Outlook). Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Vandenbroucke Cosmetics Nv kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Vandenbroucke Cosmetics Nv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Klachten. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Vandenbroucke Cosmetics Nv kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24/05/2018.

 

Cookiebeleid

Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe deze te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud ervan is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy beleid te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website.

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via info@vandenbroucke-cosmetics.be of via het nummer 050/32.01.91.

Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.

Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door www.vandenbroucke-cosmetics.be ).

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

Uw toestemming

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden wat kan via uw browserinstellingen.

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zult u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.

Als u op elk moment uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kunt u volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

Uw browserinstellingen veranderen

Wij wijzen u er op dat webbrowsers u toelaten om uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient u de ‘Help’ functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details.

Cookie instellingen in Internet Explorer

Cookie instellingen in Firefox

Cookie instellingen in Chrome

Cookie instellingen in Safari

Meer informatie over cookies

Informatie over cookies

Nuttige informatie over cookies vindt u hier: http://www.allaboutcookies.org/

Internet Advertising Bureau

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy die u hier kunt terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

Google Analytics*
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

* Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics cookies
AddThis cookies (Facebook en Twitter sharing)

 

Vragen?
Neem gerust contact met ons op indien u nog vragen zou hebben over onze privacy en cookie verklaring:

Vandenbroucke Cosmetics Nv
Hanzestraat 8
8370 Blankenberge
050/32.01.91
BTW BE 0405 225 022
info@vandenbroucke-cosmetics.be